Zahradní umyvadla
virtuální prohlídka od Google
banner prodejna
CZ - banner chalupářství se vrací

KERAMICKÉ OHNIŠTĚ / BETONOVÝ VZHLED

                    


DŮLEŽITÉ:

Před prvním použitím si pozorně přečtěte a dodržujte tyto pokyny. Pokyny si ponechte i  pro budoucí použití. Nedodržení může způsobit smrt, vážné zranění nebo poškození majetku. Při nedodržení pokynů nelze vzniklé vady reklamovat, popř. reklamaci uznat. 

 
VAROVÁNÍ:

Výrobek je určen pouze pro venkovní použití. Nepoužívejte v interiéru! Jedovaté výpary oxidu uhelnatého se mohou kumulovat a způsobit zadušení a smrt. Dodržujte požární předpisy a stavební předpisy platné v místě použití. NEPOUŽÍVEJTE tuto nádobu na oheň v rekreačních vozidlech/vozidlech nebo na lodích. Nikdy nenechávejte hořící oheň bez dozoru. Nepoužívejte tento produkt, dokud není kompletně smontován a všechny součásti nejsou bezpečně upevněny a utaženy. Před použitím odstraňte veškerý dekorační a obalový materiál. Položte nádobu s podstavcem na vhodný, bezpečný, rovný a ohnivzdorný povrch, mimo dosah ozdob/dekorací, alkoholu a jiných hořlavých předmětů nebo materiálů. Ujistěte se, že povrch v okolí nádoby je odolný vůči horkému uhlí, které by mohlo vypadnout vně. Používejte tento výrobek mimo krytiny nebo jiné hořlavé povrchy, jako je suchá tráva, dřevěné štěpky, listy, hořlavé podlahové krytiny, atd. Zajistěte, aby byl tento výrobek umístěn nejméně 2 metry od jakýchkoliv hořlavých předmětů.

 
POZOR!

Tento produkt bude během provozu velmi horký,  proto s ním nehýbejte a nedotýkejte se ho, dokud není úplně vychladlý. Pokud je to nutné, použijte vždy žáruvzdorné rukavice. Produkt neuskladňujte, dokud úplně nezhasne veškerý popel a uhlí a všechny součásti výrobku nejsou dokonale vychladlé.

 

VAROVÁNÍ!

Zajistěte, aby děti a domácí zvířata byla vždy mimo dosah výrobku. Dohlédněte, aby byl výrobek vždy používán pouze pod dohledem dospělého. K zapalování nebo znovuzapalování nikdy nepoužívejte alkohol, benzín nebo jakékoliv podobné hořlaviny. Používejte pouze zapalovací prostředky v souladu s normou EN1860-3! Tento produkt je vhodný pouze pro použití s ​​dřevěným uhlím, chemicky neošetřeným dřevem nebo suchými poleny. Nepoužívejte klasické uhlí jako palivo.

   
VAROVÁNÍ!

Nikdy nepoužívejte ošetřené dřevo nebo dřevo, které bylo vystaveno chemikáliím. Do tohoto výrobku nevkládejte příliš velké množství dřeva nebo uhlí. Nádobu nepřehřívejte, palivo držte na středu ohniště a vyvarujte se přímému dotyku hořícího paliva s bočními stěnami nádoby, protože by mohla prasknout nebo by mohly vzniknout praskliny v materiálu. Palivový materiál nesmí být pálen přímo na dně nádoby, ale pouze na písku nebo směsi písku s popelem, viz. instrukce před prvním použitím. Přímý oheň na dně nádoby způsobuje popraskání materiálu nádoby. Jedná se o přímý rozpor s pokyny pro použití a následná reklamace nemůže být uznána.  

   

NEBEZPEČÍ POŽÁRU - Při používání se mohou uvolňovat žhavé uhlíky. Vyvarujte se vdechování kouře z ohně a zabraňte vniknutí do očí. Pokud se plamen zvětšuje nebo vydává nadměrný kouř, uhaste oheň, zakryjte předmět velkou požární dekou. Plamen nesfoukávejte, ani nepoužívejte vodu – prudká změna teplot způsobuje popraskání materiálu nádoby. Po použití tento produkt vždy vyprázdněte. Neodstraňujte popel ani uhlí, dokud úplně nezhasnou a nevychladnou. Před použitím tento produkt vždy důkladně prohlédněte.

 

  

PÉČE A POUŽITÍ:

Smontovaný produkt je velmi těžký, proto se nedoporučuje s ním po finálním umístění a při používání pohybovat. Pokud je nutné ji po vychladnutí přemístit, použijte dvě osoby ke zvednutí výrobku, v žádném  případě výrobek netahejte po podlaze. 

    

PRVNÍ POUŽITÍ:

Složte výrobek dle návodu níže. Do základny vložte minimálně 5 cm suchého umytého písku nebo drobného kamene, a to tak, aby byla vrstva materiálu výše než místo, kam dosahuje kovová podstava výrobku. To chrání produkt před nadměrným teplem a praskáním stěn. Vrstvu písku zajistěte vždy po celou dobu užívání produktu. Palivo nesmí být páleno přímo na základně nádoby!! Palivo držte také dále od stran produktu, protože by ho mohla vysoká teplota poškodit.

    

PÉČE PŘI PRVNÍM POUŽITÍ:

Nutné dodržet!!! Položte papír nebo suché třísky na vrstvu písku/drobných kamínků a zapalte oheň. Jakmile se třísky rozhoří, přidejte malá, suchá polínka a nechte oheň pomalu rozhořet. Poté nechte dávku paliva vyhořet a celou nádobu nechte úplně vychladnout. Tento postup opakujte nejméně dvakrát, čímž dojde k utěsnění všech pórů sazemi a vytvrzení tohoto produktu. Tento produkt je nyní připraven k trvalému použití. Během používání postačuje pouze malé množství polen nebo dřevěného uhlí, která produkují dostatečné množství tepla, proto ohniště nepřetěžujte, příliš intenzivní žár a oheň by mohl poškodit a zabarvit produktu. Přikládejte pouze suché neošetřené dřevo nebo dřevěné uhlí v přiměřeném množství.

 Ujistěte se, že teplota ohně / uhlí je nižší než 600 ° (1112°F) a teplota vnitřní stěny produktu je nižší než 350 ° C (662 ° F). K přerovnávání hořících polem/dřevěného uhlí používejte pouze k tomu určené nářadí a vždy je třeba zajistit volné proudění vzduchu k ohni. Dbejte na to, aby se hořící dřevo nedotýkalo stran tohoto produktu, protože by mohlo dojít k jeho prasknutí. Výrobek by měl být pravidelně kontrolován, aby byla zajištěna bezpečnost a delší životnosti produktu. Pokud výrobek nepoužíváte, zakryjte ho, po úplném vychladnutí, ochranou proti dešti a povětrnostním podmínkám (není součástí balení).

 

Výrobek skladujte na suchém místě, abyste maximalizovali jeho životnost. Tento produkt bude po použití a při umístění venku přirozeně stárnout a odbarvovat. To je normální a očekávané a zároveň to neovlivňuje použití a nejedná se o závadu produktu. Tento produkt byl předem ošetřen sealantem (tekutá ochrana laků/povrchů na křemičité bázi). Velmi doporučujeme pravidelné ošetřování během celé sezóny (četnost dle návodu na zvolené ochranném prostředku), aby se prodloužila životnost a aby byl produkt chráněn před povětrnostními vlivy. 

   

Ohnivzdorná mísa není mrazuvzdorná.

 

Výrobek v zimě doporučujeme skladovat v suchém prostředí při teplotách ne pod 3 ° C. Vzhledem k ručně vyráběné povaze může docházet ke změnám barvy, velikosti a hmotnosti nádoby – je to běžný proces, který není vadou výrobku nebo důvodem k reklamaci. 

   


MONTÁŽ VÝROBKU:

KROK 1 - Postavte stojan (2) na stálý rovný, vodorovný, nehořlavý a nehořlavý povrch mimo hořlavé předměty.

 

KROK 2 - Umístěte hliněnou firebowl (1) na stojan (2).

 

KROK 3 - Do základny vložte vrstvu suchého umytého písku nebo malého kamene. Vrstva písku nebo kamínků musí být vyšší než kam dosahuje kovový stojan výrobku.

 

Palivo NESMÍ být spáleno přímo na základně!!!! Pokud dojde k poškození výrobku z důvodu nedodržení pokynů k použití/ošetření a nevhodnou manipulací, nemůže být výrobek reklamován popř. reklamace uznána. Dbejte, prosím na přesné dodržení postupů výše uvedených!!!